Vedtekter

VEDTEKTER FOR "NORSK INSTITUTT FOR STYREMEDLEMMER"

VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 24. MARS 2009                               
Justert i henhold til vedtak på ekstraordinært årsmøte 7. november 2012

KAPITTEL 1: FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISASJON

§ 1-1 Navn
Foreningens navn er ”Norsk Institutt for Styremedlemmer”.
Foreningen har kontoradresse i Oslo.

§ 1-2 Formål
NORSK INSTITUTT FOR STYREMEDLEMMER skal ha som formål å fremme verdiskapning gjennom god eierstyring og selskapsledelse. Foreningen skal bidra til å utvikle profesjonell styrekompetanse og styrepraksis iht de beste internasjonale kriterier, bidra til bruk av relevante verktøy, samt fremme styremedlemmers interesser og rettigheter. Herunder

  • Faglig møteplass, nettverk og diskusjonsforum for styremedlemmer, bedriftseiere, og toppledere
  • Opplysning og videreutdanning – herunder opplysning om kapitalmarkedet og eierforhold, inkl. fokus på internasjonale eiere samt corporate governance
  • Aktiv i samfunnsdebatten innen styre- og aksjemarkedsrelaterte temaer
  • Utvikle og formidle konkrete verktøy for effektivt styrearbeid
  • Bidra til, og formidle, forskning/undersøkelser innen eierstyring og markedsrelaterte temaer
  • Høringsinstans ifm lover/reguleringer.
  • Arena for kvinner som er, eller ønsker å bli topp-/styreledere, og derved også bidra til bedre kjønnsbalanse i selskapenes toppledelse.

§ 1-3 Organisasjon
NORSK INSTITUTT FOR STYREMEDLEMMER er en selvstyrt organisasjon med et styre som er valgt av årsmøtet.

KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP

§ 2-1 Medlemskap
Medlemskap er åpent for personer og bedrifter

  • Medlemmet skal ha rett til å bruke medlemskapet som faglig referanse
  • Medlemmer skal betale en årskontingent etter det gjeldende satser

I foreningen kan opptas
a) Ordinære medlemmer: Personlig medlemskap for styremedlemmer og medlemmer av nominasjonskomitèer i børsnoterte og statseide selskaper.
b) Bedriftsmedlemmer: Bedriftsmedlemskap gir det til en hver tid sittende styre, øverste ledelse og nominasjonskomitè i gjeldende bedrift, alle medlemsrettigheter som for ordinært medlem.
c) Assosierte medlemmer: Personlig medlemskap for styremedlemmer og medlemmer av nominasjonskomitèer i ikke børsnoterte selskaper.
c) Æresmedlemmer: Som æresmedlem kan utnevnes personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak. Æresmedlemmer foreslås av styret og utnevnes av årsmøtet med minimum to tredels flertall. Forslag til æresmedlemmer må fremgå av innkallingen til årsmøtet. Forslaget begrunnes på årsmøtet. Styremedlemmers til enhver tid samarbeidende utenlandske foreninger, eksempelvis det engelske ”Institute of Directors” og det amerikanske ”National Association of Corporate Directors”.
e) Inviterte medlemmer: Som inviterte medlemmer kan opptas, etter godkjennelse av styret, medlemmer av de til enhver tid samarbeidende medlemsorganisasjoner, samt andre næringslivsaktører som styret mener vil være viktige for foreningen.

§ 2-2 Rettigheter og plikter
a) Medlemmene kan benytte initialene MSI.
b) Foreningens aktiviteter og tilbud er i utgangspunktet åpne for alle ordinære medlemmer (jf § 2-1 a,b) og ved spesielle anledninger for assosierte og inviterte medlemmer.
c) Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent, kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.
d) Innmelding skal skje skriftlig til administrasjonen.
e) Utmelding skal skje skriftlig med en måneds varsel før 1. januar eller 1. juni.
g) Æresmedlemmer, Assosierte medlemmer, Gjestemedlemmer og Co-medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet og kan ikke velges til styret.

§ 2-3 Eksklusjon
Har et medlem opptrådt åpenbart i strid med disse vedtekter eller deres prinsipper, kan styret gi medlemmet en irettesettelse og i alvorlige tilfeller ekskludere medlemmet. Styret kan også ekskludere et medlem som ikke har betalt forfalt kontingent. Medlemmet har anledning til å appellere en beslutning om eksklusjon til årsmøtet.

KAPITTEL 3: ORGANER

§ 3-1 Organer
Foreningen har følgende lovfestede organer:
a) Årsmøtet (jf § 3-2 og § 5-1).
b) Styret (jf § 3-3 og § 5-2).
c) Nominasjonskomitèen (jf § 5-3)
d) Administrasjonen (jf § 4-1).

§ 3-2 Årsmøtet
a) Myndighet
Foreningens øverste myndighet er årsmøtet (jf § 5-1 nr. 5).
b) Møter
Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av april.
Styret skal sende ut varsel om årsmøtet minst 4 uker i forveien.
Innkalling til årsmøte (jf § 5-1 nr. 2) skal være sendt senest 1 uke før møtet skal holdes.
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.

§ 3-3 Styret
1. Styrets sammensetning
a) Styrets leder.
b) 3 til 6 styremedlemmer.
Styret oppnevner selv nestleder. Administrerende direktør stiller på styrets møter med tale- og forslagsrett.

2. Styrets møter
Styrets leder sørger for at styret møter så ofte det er behov. Administrerende direktør eller medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. En beslutning i styret krever at flertallet av de møtende styremedlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Beslutninger i styret må for å bli vedtatt, støttes av mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer. Innkalling til og referat fra styrets møter sendes samtlige styremedlemmer.

3. Styrets oppgaver
a) Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
b) Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi.
c) Velge nestleder og relevante råd og utvalg.
d) Ansette administrerende direktør og formulere dennes oppgaver og fullmakter (jf § 4-1).
e) Fremlegge for årsmøtet årsberetning og regnskap (jf § 5-1 nr. 5).
f) Fastsette retningslinjer for underordnede råd og utvalg.
g) Fremlegge for årsmøtet forslag til nye medlemmer av valgkomiteen(jf § 5-1nr.5).
h) Tilrettelegge for at årsmøtet kan utføre sine oppgaver i hht § 5-1 nr.5.
Fullmakt
Styrets leder eller to øvrige styremedlemmer i fellesskap forplikter foreningen med sin underskrift.

KAPITTEL 4: ADMINISTRASJON

§ 4-1 Daglig ledelse
Administrerende direktør, som leder av administrasjonen, representerer foreningen utad i saker som faller innenfor den daglige ledelse. Administrerende direktør møter i styret og på årsmøtet, men har ikke stemmerett. Administrerende direktør, eller ansatt i administrasjonen, kan ikke velges som medlem av styret.

Fullmakt
Administrerende direktør forplikter foreningen med sin underskrift.

§ 4-2 Regnskap og revisjon
Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskap revideres av statsautorisert eller registrert revisor som velges av årsmøtet.

§ 4-3 Anvendelse av årsoverskudd
BEslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret, innenfor følgende rammer:

a) Godskriving av foreningens egenkapital

b) Anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål, jf § 1 - 2

c) Avsetning til fond for samfunnsnyttige formål

KAPITTEL 5: NÆRMERE REGLER FOR FORENINGENS ORGANER

§ 5-1 Årsmøtet
1. Møte- og stemmerett
Møte- og stemmerett har foreningens ordinære medlemmer (jf § 2-1 a). Styrets medlemmer, administrerende direktør og foreningens revisor har møte-, tale- og forslagsrett. Styret skal være tilstede på årsmøtene. Øvrige medlemmer (herunder æresmedlemmer) og inviterte
gjester har adgang til årsmøtet.

2. Innkalling
Innkalling til årsmøte (jf § 3-2 nr. 5) skal sendes til foreningens medlemmer og revisor. Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og forslag til dagsorden med angivelse av de saker som skal behandles. Foreslås vedtektene endret, skal forslaget gjengis i innkallingen. Vedlagt innkallingen skal følge årsberetning, årsregnskap, revisjonsberetning og eventuelt nominasjonskomitèens innstilling til nytt styre (jf § 5-1 nr. 5).

3. Vedtak
Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i medhold av disse vedtekter (jf § 6-1 og § 6-2). Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til. Er det flere enn 2 kandidater til et verv, trer suksessivt den ut som får færrest stemmer, helt til en av kandidatene får mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Alle avstemninger foregår ved håndsopprekning. Dersom det kreves av medlemmene skal avstemninger foregå skriftlig.

4. Møteleder
Etter forslag fra styret, velger årsmøtet en møteleder av og blant årsmøtets stemmeberettigede deltakere. Under møteleders ledelse skal årsmøtet konstatere at møtet er lovlig innkalt og vedta dagsorden. Årsmøtet velger også to stemmeberettigede medlemmer til å undertegne referatet sammen med møteleder.

5. Oppgaver
Årsmøtet skal ha følgende oppgaver:
a) Velge styreleder.
b) Velge styre.
c) Behandle forslag.
d) Vedta vedtektsendringer (jf § 6-2).
e) Godkjenne årsberetning og regnskap.
f) Velge revisor ved behov.
g) Fastsette kontingentrammer for det kommende budsjettåret.
h) Velge nominasjonskomitè etter forslag fra styret eller stemmeberettiget medlem.

6. Referat
Referat fra årsmøtene føres av administrasjonen og skal godkjennes og undertegnes av møteleder og de medlemmer årsmøtet har valgt til å undertegne sammen med møteleder (jf § 5-1 nr. 4). Referatet skal sendes til foreningens stemmeberettigede medlemmer og revisor senest 2 uker etter møtet. Alle dokumenter som legges frem på møtet vedlegges referatet i en møteprotokoll.

§ 5-2 Regler for valg til styret
Styrets medlemmer skal normalt velges for 2 år. Styrets medlemmer kan også velges for en periode på ett år. Flertallet av styrets medlemmer skal være styremedlemmer hos Founding Members. De velges blant kandidater som nominasjonskomitèen innstiller eller blant kandidater som er foreslått skriftlig av annet ordinært medlem innen 10 dager før årsmøtet slik at forslaget kan sendes ut sammen med øvrige dokumenter 1 uke før møtet.

§ 5-3 Regler for nominasjonskomitè

Nominasjonskomitèen skal bestå av minst 3 medlemmer, hvorav minst 2/3 av medlemmene skal være medlem av styre eller nominasjonskomitè hos Founding Member. Nominasjonskomitèens medlemmer er ikke valgbare til styret i foreningen. Nominasjonskomitèen velges for 2 år, og velger selv leder av komitèen. Total sammenhengende funksjonstid bør ikke overskride 8 år. Nominasjonskomitèen skal legge fram forslag til:
a) Antall styremedlemmer.
b) Styrets leder.
c) Øvrige styremedlemmer.
e) Revisor ved behov (jf § 4-3).

KAPITTEL 6: ANNET

§ 6-1 Oppløsning
Foreningen kan oppløses av årsmøtet med minst to tredels flertall. Dersom det er midler igjen etter at alle forpliktelser er dekket, skal dette deles ut i overensstemmelse med foreningens formål eller utdeles til andre samfunssnyttige formål, etter årsmøtets beslutning.

§ 6-2 Endring av vedtektene
Vedtektsendringer kan vedtas av årsmøtet med minst to tredels flertall.

§ 6-3 Forholdet til aksjeloven
Der det i disse vedtekter ikke er gitt egne regler, gis aksjeselskapslovgivningen anvendelse så langt det passer.

§ 6-4 Ikrafttredelse
Disse vedtekter trer i kraft straks. Ett eksemplar av disse vedtektene skal sendes alle medlemmer. Endringer kunngjøres gjennom foreningens nettsider eller på annen passende måte.

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes