Fagutvalgenes arbeid

Fagutvalg Risikostyring og internkontroll
Samarbeidspartner: PWC

PwC_logo_fargerPwC_logo_farger

En av styrets hovedoppgaver er å påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. For at styret skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, må både styret som kollegium og hvert enkelt medlem ha nødvendig kompetanse på viktige områder som f. eks. finansiell rapportering/IFRS, risikoforståelse og risikohåndtering og internkontroll. Fagutvalg Risikostyring og intern kontroll vil bidra til å fremme kunnskap på disse områdene.

Utvalget ledes av PwC ved Haavard Abrahamsen, Geir Haglund og Rita Granlund. Øvrige medlemmer av utvalget er Svein Jacobsen, tidligere leder av revisjonsutvalget i Nordea Ab, Martin Skancke, leder av revisjonsutvalget i Storebrand ASA og Kommunalbanken, Rebekka Glasser Herlofsen, styremedlem og medlem av revisjonsutvalget i Statoil ASA, samt Karin Bing Orgland, styreleder GIEK.

Fagutvalg Styre- og lederutvikling
Samarbeidspartner: Korn Ferry International

kornferry_logokornferry_logokornferry_logo

Det er styrets oppgave å sikre at virksomheten har en god ledelse. Fagutvalg Styre- og Lederutvikling vil sette søkelys på hvilke prinsipper som legges til grunn for arbeidet på disse fagområdene og for hvordan styret utøver styret sin rolle med hensyn til succession planning og talentutvikling. Fagutvalget vil også ta opp spørsmål knyttet til styreevaluering og styrets sammenseting, samt kompensasjonsmodeller.

Fagutvalget ledes av Korn Ferry International ved Mette Krogsrud og Stig Berntzen. Øvrige medlemmer av utvalget er Birger Magnus, styreleder Storebrand ASA, Erik Must, valgkomiteen i Veidekke ASA, Berit Svendsen, styremedlem DNB ASA, Magne Hovden, SVP Corporate People and organisation, Statoil ASA, og Gry Mølleskog, Hoffsjef, Det Kongelige Hoff.

Fagutvalg Kapitalmarkedsforhold
Samarbeidspartner: DNB Markets

DNB_logoDNB_logo

Norske bedrifter og organisasjoner konkurrerer i et globalt marked og blir stadig mer internasjonale. Samtidig er børsnoterte bedrifter for en stor del er eiet av utenlandske aktører. Fagutvalg Kapitalmarkedsforhold skal sikre styremedlemmer  verdifull innsikt i mekanismene i kapitalmarkedene og kunnskap om de ulike markedsaktørene. Utvalget vil også søke å  utvikle en arena for direkte kontakt mellom kapitalmarkedsaktører og styremedlemmer.

Fagutvalget ledes av DNB Markets ved Lars Hjermann, Managing Director og Peter Behncke, leder for investeringsbanken. Øvrige medlemmer i utvalget er Jon Hindar, tidl. CEO Cermaq AS, Mai Lill Ibsen, nestleder i Troms Kraft, Hege Sjo fra Nærings- og fiskeridepartementet og Christina Stray, advokat i Folketrygdfondet.

Fagutvalg Eierstyring og selskapsrett
Samarbeidspartner: Advokatfirmaet Thommessen

logo thommessen

Styrets arbeid er underlagt en rekke lovmessige bestemmelser, og det forventes også at styrene følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. I tillegg utarbeides en rekke nye lover og reguleringer, både nasjonalt og internasjonalt. Dette fagutvalget tar sikte på å holde våre medlemmer løpende oppdatert på området, samt å «oversette» hvilke konsekvenser nye lovkrav og anbefalinger vil ha for styrearbeidet i norske virksomheter. Aktuelle temaer kan f.eks være: Regel- og praksisutvikling i EU og Norge, valgkomiteens rolle, planlegging og avvikling av generalforsamling - beste praksis, styrets arbeid med "compliance", forholdet mellom styre og administrasjon, styrekomiteer. Utvalget vil også delta i utvikling, etablering og drifting av «juridisk hotline» for Styreinstituttets medlemmer.

Fagutvalget ledes av Advokatfirmaet Thommessen ved Managing Partner Sverre Tyrhaug og Partner Stig Berge. Øvrige medlemmer av utvalget er Svein Rennemo, tidligere styreleder Statoil ASA, Siri Hatlen, styreleder Entra ASA, Gisele Marchand, styremedlem Gjensidige ASA og Leif Teksum, styreleder Yara International ASA. I tillegg har Dag J. Opedal, styremedlem Telenor ASA, et spesielt ansvar på vegne av styret i Styreinstituttet. 

Fagutvalg Digital verdiskaping
Samarbeidspartner: Microsoft Norge

Informasjonsteknologi er en integrert del av de fleste selskapers virksomhet. For å kunne bidra til, og drive bedriftens innovasjonsarbeid trenger styret digital kompetanse. Fagutvalg Digital verdiskaping vil derfor sette fokus på styrets ansvar og rolle i forhold til selskapets utnyttelse av digitale muligheter. Aktuelle temaer vil være datasikkerhet, utnyttelse av stordata, skytjenester mm.

Fagutvalget ledes av Microsoft Norge ved teknologidirektør John Henrik Andersen og adm. direktør Kimberley Lein-Mathisen. Øvrige medlemmer av utvalget er Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør VIRKE, Sverre Leiro, tidligere styremedlem Norges Gruppen, Silvija Seres, medlem av valgkomiteen i Telenor ASA og Øystein Løseth, styreleder Statoil ASA. I tillegg har Grace Skaugen, styremedlem Orkla ASA, et spesielt ansvar på vegne av styret i Styreinstituttet. 

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes