Eiergode valgkomiteer

Tilsvar til innlegg i DN tirsdag 9.oktober av Vegard Søraunet med tittel: Eierløse valgkomiteer.

Vegard Søraunets innlegg i DN på tirsdag 9. oktober reiser et høyst betimelig spørsmål. Det retter et prisverdig søkelys på valgkomitéenes betydning og rolle for eierstyring og selskapsledelse i norske bedrifter, og bidrar til å gi dem den oppmerksomhet de fortjener.

Det er, som Vegard Søraunet påpeker, også på tide at eierne engasjerer seg mer i spørsmålet om hvem som skal utgjøre selskapets valgkomité, hva medlemmene står for, hvilken kompetanse de har, og hvordan de arbeider. Og jeg er enig med ham i at det ligger dilemma her, også i NUES anbefaling. Bare aktivitet og engasjement fra eiere, styre og ledelse kan løse denne utfordringen.

Vegard Søraunet anbefaler at eierne må være mer involvert i hvordan valgkomitéene utpekes og i hvordan de arbeider, og ikke bare i valg av styre på generalforsamling. Dette er det ikke vanskelig å si seg enig i, men at dette sikres ved at eiere og styremedlemmer også er direkte representert i valgkomitéen, er en kortslutning, slik jeg ser det. For direkte representasjon i valgkomitéen er ikke den eneste måten eierne kan involvere seg på og sikre at deres interesser ivaretas.

Valgkomiteen skal finne kandidater til det beste styret selskapet kan få, og legge anbefalingen frem for generalforsamlingen. Denne oppgaven er blitt stadig mer krevende og omfattende. Erkjennelsen av styrets ansvar og betydning for selskapets utvikling forutsetter at valgkomiteen selv har god innsikt i selskapets virksomhet, og har god forståelse for fremtidige utfordringer og strategiske muligheter. De må også kjenne det nåværende styrets kompetanse, og vite hvordan de samhandler med administrasjonen og med hverandre. Dette må de skaffe seg god innsikt i, fortrinnsvis gjennom kontakt med daglig leder og andre sentrale personer fra administrasjonen, gjennom samtaler med styreleder og hvert av styremedlemmene og ikke minst med representanter for eierinteressene.

Valgkomiteen er således en slags ombudsperson i forhold til eierne, et mellomledd mellom eiere og styre, som og skal sikre at de representere alle eiermiljøene gjennom god kontakt med aksjonærene. Alt dette for å løse hovedoppgaven; aktivt bidra til nødvendig utvikling og fornyelse i styrets sammensetning.

Da må valgkomitéen noen ganger kunne utfordre den bestående orden, og det krever at det ikke sitter personer der som har en dobbeltrolle ved også å være styremedlem, eller enkelteier. I Norge har man tatt dette på alvor og etablert valgkomitéene som uavhengige av det eksisterende styret. Dermed kan de foreslå endringer som er nødvendige for at selskapet skal sikres et styre som best mulig ivaretar eiernes interesser, også om det innebærer «ubehagelige» utskiftninger i styret. Eierne har mulighet til å involvere seg gjennom aktiv og tett kontakt med valgkomitéen underveis, men naturligvis også ved å ta aktivt stilling til det endelige forslaget på generalforsamlingen.

Denne uavhengigheten for valgkomitéene ivaretar eiernes interesser i et bredt perspektiv, der selskapets langsiktige interesser såvel som hensynet til andre viktige interessenter i samfunnet er lagt til grunn.

Dette krever valgkomitéer som har integritet og kunnskap, der medlemmene bruker tilstrekkelig tid på oppgavene og ansvaret de er pålagt. Det arbeidet bør vi anerkjenne ved påskjønnelse, ikke ved å be om gratisarbeid.

 

Gro Brækken

Generalsekretær Norsk Institutt for Styremedlemmer

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes