2016: Styret og bedriftskulturen

Hvorfor hører vi stadig oftere at styrene må engasjere seg i bedriftskultur? I spennet mellom strategiutvikling, verdiskaping og kontroll har vel styret nok av andre utfordringer?

Klare roller, relevant kompetanse og tydelige regler og policies er nødvendige betingelser for at styret skal fungere effektivt og bidra optimalt til bedriftens verdiskaping. Men det er ikke nok.

Norske bedriftsledere og styrer prioriterer kontrolloppgavene svært høyt. Men kontrollmekanismer, struktur og rapportering sikrer ikke at den nødvendige kontrollen faktisk blir gjennomført. Gode planer og strategidokumenter gir heller ingen garanti for fremtidig verdiskaping. Samarbeidet mellom styre og administrasjon kan derfor ikke bare bygge på rapporter, planer og strukturer. Tillit og åpenhet er vel så viktig, og det er én av flere grunner til at et styre bør engasjere seg i bedriftens kultur.

En sunn bedriftskultur har stor verdi. Den fremmer bedriftens formål og er i seg selv et sterkt konkurransefortrinn. Målet er å fremme åpenhet og ansvarlighet, slik at ledere og ansatte har mot til å se muligheter, løfte frem nye satsinger og stå for sine valg og sine handlinger. Bedriftsledelsen, og administrerende direktør især, forventes å gå foran og demonstrere bedriftens verdier, holdninger og kultur i praktisk handling.

I en sunn kultur er compliance naturlig integrert i adferden, og formelle kontrollstrukturer blir først og fremst hjelpemidler. Et slikt miljø gir trygghet til å møte så vel kritikk, som kortsiktige forventninger og andre utfordringer. Styrer har et eget ansvar for å bidra til å utvikle en slik kultur, som en del av sitt ansvar for at bedriften skal nå sine kommersielle mål.

En god bedriftskultur bygges gjennom kontinuerlig arbeid over lang tid. En viss kontinuitet i styrene er derfor en forutsetning for at de skal kunne lykkes i å bidra til kulturutvikling. Selv om det iblant kan være nødvendig å skifte ut styremedlemmer, eller en sjelden gang et helt styre, vil stadige utskiftninger begrense styrets innsikt i bedriftens kultur og mulighet til å påvirke den. 

Norsk Institutt for Styremedlemmer skal være møteplass for ny kunnskap, erfaringsutveksling og styreinspirasjon. Hvordan styret kan fremme god bedriftskultur er ett av temaene vi vil invitere medlemmer til å diskutere fremover.

Vi ønsker velkommen til våre møteplasser og sier en stor takktil alle medlemmer, samarbeidspartnere og støttespillere som bidrar til diskusjon og kunnskapsutveksling om styrefaget!

Gro Brækken
generalsekretær 

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes