2014: Grenseløst styrearbeid

Motivasjonen bak etableringen av Norsk Institutt for Styremedlemmer var å bidra til økt verdiskaping gjennom god corporate governance. Men «god corporate governance» – hva innebærer egentlig det?

Stadig flere norske selskaper går utenlands, eller får utenlandske eiere og styremedlemmer med bakgrunn fra andre styrekulturer. Samtidig får stadig flere norske styremedlemmer verv i utenlandske selskaper. Eierstruktur og styringsmodell kan påvirke selskapers effektivitet og lønnsomhet, og dermed samfunnsøkonomi og sysselsetting, og behovet for å forstå konsekvensene av disse strukturene og modellene blir mer og mer påtrengende.

Selv innenfor Skandinavia er forskjellene store. Mens staten eier store andeler i norske børsnoterte selskaper, dominerer private stiftelser i Danmark og noen få og store private eiersfærer i Sverige. Det medfører også forskjeller i regler og anbefalinger.

Men i møte med europeiske styrekulturer, er det likevel lett å se at de nordiske governancesystemene har mye til felles. Karakteristisk for nordisk eierskap er en positiv holdning til store, langsiktige og aktive eiere, balansert mot sterke mekanismer for å beskytte mindre aksjonærers interesser, et tydelig skille mellom styre og operativ ledelse, samt valgkomité og revisor som er utpekt av og ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Styreinstituttets medlemskap i European Confederation of Directors’ Associations gir oss inngrep med internasjonal utvikling på området eierstyring og selskapsledelse og mulighet til å påvirke strømmen av lover og reguleringer fra EU på dette området. Derfor har vi satt stor pris på initiativet til å definere en nordisk modell for eierstyring og selskapsledelse. Arbeidet, som ble presentert rundt årsskiftet, beskriver en nordisk plattform som gjenspeiler prinsippene vi nevnte ovenfor og som kan fungere som motvekt til den anglosaksiske modellen, som ellers ofte har dominert internasjonal diskurs.

Eierstrukturer og governancemodeller har også betydning for hvem som velges inn i styrer – og hvordan. I regi av ecoDA, har Styreinstituttet sammen med Korn Ferry ledet arbeidet med å definere en europeisk beste praksis-anbefaling for styrerekruttering. Vi håper rapporten, som i disse dager presenteres i Brüssel, kan inspirere eiere, valgkomiteer og styremedlemmer til å tenke gjennom hvordan styret velges, hvilke kriterier som legges til grunn, og – mest  av alt – hvordan man best kan sørge for at den totale kompetansen rundt styrebordet utnyttes til beste for virksomheten og samfunnet forøvrig.

Stor takk til alle medlemmer, samarbeidspartnere og støttespillere som muliggjør Styreinstituttets arbeid for økt verdiskaping! 

Turid E. Solvang
daglig leder

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes