2013: Kunnskap og klokskap i styrerommet

Stadig flere er stadig mer opptatt av styrearbeid. Aksjonærer, politikere, ansatte, kunder og andre som forvalter samfunnets interesser og sine egne, ønsker å påvirke beslutningene styret tar på vegne av selskapet. Medier holder konstant et kritisk søkelys over styrene – og med rette, for selskapsstyrer forvalter store verdier og har mye ansvar. Samtidig gjør globalisering, teknologisk utvikling og endringer i rammebetingelser og regelverk arbeidet som styremedlem stadig mer omfattende og krevende.

For det enkelte styremedlemmet er ansvaret stort, og konsekvensene av å fatte feil beslutninger, eller av å fatte beslutninger på feil grunnlag, kan være ødeleggende både for selskapet og for styremedlemmet selv. Det er avgjørende at alle styrets medlemmer har rett kunnskap til å forstå virksomheten og landskapet den opererer i, klokskap til å foreta de riktige vurderingene og ryggrad til å stå oppreist når det blir vanskelig.

I den krevende oppgaven det er å sikre at styret har den rette sammensetningen av fagkompetanser, erfaring og personlige egenskaper, har valgkomiteen en sentral rolle. Vår årlige Styrehonorarundersøkelse viser at gjennomsnittlig honorar for valgkomiteene har økt betydelig i de siste tre årene. Det oppfatter vi som en anerkjennelse av det komplekse arbeidet valgkomiteene gjør på vegne av aksjonærfellesskapet.

Om du er styremedlem i et børsnotert selskap, bør kunnskap om børsens regler, krav og forventninger være kjernekompetanse. Derfor tok Styreinstituttet initiativ overfor Oslo Børs om å få til skreddersydde børskurs for styremedlemmer. Det første kurset ble arrangert i januar 2013, og over 200 styremedlemmer gjennomførte kurset i løpet av året. Etter en høringsrunde våren 2013 innførte Oslo Børs også obligatorisk kompetansekrav for styremedlemmer. Det innebærer at alle styremedlemmer i selskaper notert på Oslo Børs må dokumentere tilsvarende kunnskap.

Det er ikke særnorsk å stille kompetansekrav til styrets medlemmer, og EU-kommisjonen er en av pådriverne for krav og reguleringer på området. En naturlig følge er at også aksjonærene endrer fokus: Mens diskusjonen på generalforsamlingen før gjerne handlet om styrets honorarer; rettes søkelyset nå mot hvordan styret er sammensatt. Vi applauderer denne utviklingen: Når fokus flyttes fra styrekompensasjon til styrekomposisjon, blir det viktigere å kunne noe, enn å kjenne noen. Og det er sannelig på tide.

 

Turid E. Solvang
Daglig leder, Norsk Institutt for Styremedlemmer

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes