2011: Styrerikets tilstand

Vi er inne i en tid med stor usikkerhet, både når det gjelder økonomi, miljø og politisk stabilitet. Hvilke tanker og refleksjoner gjør man seg i norske styrerom om hvordan selskapene skal håndtere de voldsomme endringene? Hvilke temaer er man opptatt av, og hva ser styrene som de største utfordringene i sitt arbeid?

Både eiere, myndigheter og andre interessenter stiller stadig strengere krav til styret og styrets arbeid, til det enkelte styremedlems kompetanse, og til styrets sammensetning. Det handler om så vel kompetanse og erfaring, som holdninger og verdier. Styret skal ivareta eiernes interesser både på kort og lang sikt, samtidig som det forventes at bedriften bidrar til verdiskaping for samfunnet som helhet. Det betyr blant annet at styret må kjenne og forstå kulturen i selskapet. Til sammen krever dette en langt tettere dialog mellom styret og organisasjonen enn hva som tidligere var ansett for rimelig og riktig.

Med et stadig sterkere søkelys på styrets rolle og ansvar, er oppgaven med å rekruttere og kvalitetssikre styremedlemmer blitt betydelig mer omfattende og tidkrevende enn for bare få år siden. Det er økt interesse for hvem det er som foreslår styrekandidatene – med hvilken begrunnelse, og på bakgrunn av hvilke prosesser. Spørsmålet nå er ikke om man HAR en valgkomitè, men HVORDAN valgkomitèen arbeider.

Norske styremedlemmer representerer jevnt over bredere adersgrupper, har jevnere fordeling mellom kjønnene og har høyere utdanning en styremedlemmer i andre europeiske land. Dette mangfoldet gir styrene bredere grunnlag for sine beslutninger, men vi har ennå en vei å gå i å utnytte mangfoldet for å sikre god og effektiv selskapsledelse.

Styrearbeid er i løpende utvikling. Da vi etablerte Styreinstituttet for tre år siden var tanken å gi styremedlemmer i børsnoterte selskaper en arena der de kunne utveksle tanker og erfaringer. Siden den gang har vi diskutert mange temaer, gjennom gode og åpne debatter. Tilbakemeldingene fra medlemmene er at samværet og samtalene i seg selv er verdifulle, og gjennom å institusjonalisere den kunnskapen og kompetansen som deles på våre møter, håper Styreinstituttet å bidra til stadig mer profesjonelt styrearbeid.

Som et av våre medlemmer sa:

”Som styremedlem er dette en arena du bare må delta på – du har ikke råd til å utebli”.

Oslo, april 2012

Turid E. Solvang

Daglig leder, Norsk Institutt for Styremedlemmer

 

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes