2010: Arena for diskusjon og utveksling av erfaringer

En arena for diskusjon og utveksling av erfaringer.... .var en av våre ambisjoner ved oppstarten av Norsk Institutt for Styremedlemmer i 2009. Dette er vi i ferd med å realisere. I 2010 har vi avholdt 5 temalunsjer, samt en større konferanse. Vi har belyst temaer som Styrelederrollen, Kompensasjon, Styreevaluering, Ansattvalgtes rolle, Revisjonsutvalgets arbeid og Samspillet mellom eier, styre og administrasjon. Innledere og deltakere har vist stort engasjement, og debattene har vært til dels friske med stor takhøyde. Målsettingen har ikke vært å nødvendigvis komme til enighet og en felles konklusjon, men å lufte tanker og idéer slik at styremedlemmene kan lære av hverandre.

Med utgangspunkt i meningsutvekslingene på medlemsmøtene ønsker vi også å være en bidragsyter i den offentlige debatt relatert til styrefaglige temaer, samt bidra til å utforme/videreutvikle standarder for godt styrearbeid. Dette har vi gjort ved å delta i høringer som for eksempel Norsk Anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse, samt Næringsdepartementets høring i forbindelse med ny Eierskapsmelding. Det er samtidig viktig at styrets arbeid ikke blir overregulert. ”Bedriftens beste” er ofte ikke et svar med to streker under, og det er viktig at rommet for forskjellighet ikke snevres inn, men heller åpnes opp. Beste praksis må ikke føre til ensretting.

Det sies ofte at ”styret har fått et større ansvar”. Det er bare delvis riktig. Styrets ansvar er i bunn og grunn det samme det samme som det alltid har vært. Ifølge allmennaksjeloven skal styret ha det overordnede ansvaret for å forvalte selskapet og føre tilsyn med ledelsens og virksomhetens daglige arbeid. Slik bidrar styret til selskapets verdiskaping. Nye lover og regler har imidlertid medført at styrets arbeid har blitt mer omfattende og dermed også mer tidkrevende. I tillegg har medias skarpe søkelys gjort at styrets beslutninger (og ofte de dårlige….) blir kjent i det offentlige rom. Det stilles derfor store krav til styret, både som kollegium, men også som enkeltpersoner, når det gjelder kunnskap så vel som klokskap.

Norsk Institutt for Styremedlemmer vil fortsette arbeidet med å være den arenaen der aktuelle og relevante styrefaglige temaer debatteres, og der standarder settes for hva som oppleves som ”godt styrearbeid”.

Turid E. Solvang

Daglig leder, Norsk Institutt for Styremedlemmer 

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes