2009: Fokus på styrets arbeid

Åpen dialog, tillit og integritet er ord som stadig nevnes når medlemmene i Norsk Institutt for Styremedlemmer møtes for å diskutere styrefaglige temaer. I tillegg til at styremedlemmene besitter realkompetanse og forståelse for selskapets forretningsmessige utfordringer, bør de også besitte noen viktige personlige egenskaper der verdisett og holdninger blir avgjørende for hvilke beslutninger som tas.

Styrets arbeid har blitt stadig mer omfattende og kompleksiteten i problemstillingene er økende. Endringer i lover, regler og alminnelig oppfatning av hva som er rett og galt kommer i et voldsomt tempo. For eksempel blir det som for noen år siden ga skattefritak, i dag nærmest oppfattet som kriminelt. Samtidig er søkelyset fra en kritisk presse stadig skarpere. Corporate Governance har blitt et mantra, og det forventes åpenhet i alle ledd. Men hvordan foregår dette i praksis? Hvordan sikrer man gode arbeidsprosesser i styret, og hvordan sikrer man et godt samspill mellom ledelse, styre og eiere, samtidig som samfunnets interesser ivaretas. Det er mange spørsmål, mange dilemmaer og mange gråsoner. Ofte er det ingen svar med to streker under, men gjennom diskusjon og utveksling av erfaringer kan man utvikle en beste praksis og forståelse for hva som regnes som godt skjønn.

Etableringen av Norsk Institutt for Styremedlemmer er blant annet et resultat av stifternes ønske om å fokusere debatten omkring styrearbeidet om sådan, og vi har som ambisjon å være en arena for erfaringsutveksling innen styrerelaterte temaer. Etter at første driftsår er lagt bak oss, kan vi si at vi er på god vei. Interessen og engasjementet for vårt arbeid har vært overveldende helt fra starten. Vi har hatt stor oppslutning om våre konferanser og temalunsjer der vi blant annet har satt søkelyset på styreleders rolle, god praksis for tilbakemeldinger, styrets kompetanse på bekostning av mangfold, og gode prosesser for valgkomiteer. 

Vår målsetting for året som kommer er å øke aktivitetsnivået ytterligere, og det er ingen mangel på relevante temaer til å ta opp til debatt.

Turid E. Solvang
Daglig leder, Norsk Institutt for Styremedlemmer 

Medlemskap
Egne publikasjoner
Styrehonorarundersøkelsen

"The glue that holds relationships together – including the relationship between the leader and the led – is trust, and trust is based on integrity." (Brian Tracy)

Norsk Institutt for Styremedlemmer   Org.nr 993943657   Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norge   +47 900 15 551  E-post 

© Copyright 2009 Norsk Institutt for Styremedlemmer - All rights reserved    Terms of Use    CMS: Webnodes